Kontakt

Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń
Koło nr 3 Policja i Rzemiosło

Adres do korespondencji:
ul. Szarych Szeregów 1c/32
87-100 Toruń
NIP:956 001 63 66 REGON: 870295286
Konto Bankowe: 93 1020 4900 0000 8802 3484 4124
Tel: 795 044 412
poczta: policjairzemioslo@gmail.com

Siedziba Koła mieści się przy ul. Św. Katarzyny 9/11
Budynek Cechu Rzemiosła.


Zarząd Koła nr 3 Policja i Rzemiosło

Prezes Koła nr 3 Wojciech Motycki 795 044 412
Vice Prezes Koła nr 3
ds Gospodarczych
Adam Banaszek
Vice Prezes Koła nr 3
ds Sportu
Grzegorz Jarzynka 570 883 301
Sekretarz Koła nr 3 Kazimierz Jaworski
Skarbnik Koła nr 3 Tomasz Grupa 601 540 399
Gospodarz Koła nr 3 Piotr Rzążewski
Członek Zarządu Koła nr 3 Stanisław Śnieżawski
Członek Zarządu Koła nr 3 Maciej Rzodkiewicz
Członek Zarządu Koła nr 3 Sławomir Szlachetka
Członek Zarządu Koła nr 3 Jacek Sadowski
Członek Zarządu Koła nr 3 Krzysztof Zieliński
Członek Zarządu Koła nr 3 Władysław Czerniawski
Członek Zarządu Koła nr 3 Piotr Hadrysiak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 3 Krzysztof Zientarski
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła nr 3 Henryk Warachewicz
Członek Komisji Rewizyjnej Koła nr 3 Damian Janowski
Członek Komisji Rewizyjnej Koła nr 3 Łukasz Jarzynka

Funkcyjni Członkowie Koła

Delegat na Zjazd Okręgu PZW Toruń Wojciech Motycki
Delegat na Zjazd Okręgu PZW Toruń Kazimierz Jaworski
Delegat na Zjazd Okręgu PZW Toruń Krzysztof Zieliński
Z-cz Delegata na Zjazd Okręgu PZW Toruń Jacek SadowskiPlan Zebrań Zarządu Koła nr3

w siedzibie przy ul. Św. Katarzyny 9/11.

Od godz. 18:00

08.01.2024r. 05.02.2024r. 04.03.2024r. 01.04.2024r..
06.05.2024r. 03.06.2024r. 01.07.2024r. 05.08.2024r.
02.09.2024r. 07.10.2024r. 04.11.2024r. 02.12.2024r.

W zebraniu Zarządu może uczestniczyć każdy członek Koła nr 3.

W razie potrzeby Zebranie Zarządu będzie organizowane po uprzednim powiadomieniu członków zarządu.
Zakres działań członków Zarządu

 1. Zarząd koła składa się z: prezesa i 4-14 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:
  • wiceprezesa (wiceprezesów) w liczbie ustalonej przez zarząd,
  • sekretarza,
  • skarbnika,
  • gospodarza koła.
 3. Zarząd wybiera spośród członków koła opiekuna młodzieży wędkarskiej i rzecznika dyscyplinarnego koła.
 4. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. W okresie między posiedzeniami zarządu pracą koła kieruje prezes lub w jego imieniu wyznaczony przez niego wiceprezes lub inna osoba ze składu zarządu.
 6. Posiedzeniom zarządu koła przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes wyznaczony przez prezesa lub osoba wybrana przez obecnych. Z przebiegu posiedzenia sekretarz lub wyznaczony protokolant sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący obradom i protokolant. Protokół jest odczytywany i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarządu.
 7. Zakres działania i kompetencje zarządu koła określa Statut PZW.
 8. Zarząd Koła może w drodze uchwały odwołać ze swego składu lub zawiesić każdego członka zarządu zgodnie z par. 20 ust. 3 Statutu PZW.
 9. W razie zdekompletowania składu zarządu koła, uzupełnienie następuje spośród członków koła.
  Prezes Zarządu Koła reprezentuje koło, kieruje pracami zarządu i organizuje całokształt działalności koła, a w szczególności :
 1. wykonywaniem planów i programów pracy koła,
 2. nadzoruje opracowywanie preliminarza budżetowego oraz jego realizację,
 3. inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb wędkarskich,
 4. zwołuje posiedzenia zarządu, którym przewodniczy,
 5. podpisuje uchwały, protokoły i korespondencję wychodzącą,
 6. wykonuje i nadzoruje wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia, planu i budżetu koła, uchwał i zaleceń władz Związku oraz organów rewizyjnych,
 7. aprobuje dokumenty kasowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez skarbnika,
 8. ponosi odpowiedzialność za działalność niezgodną z przepisami związkowymi,
 9. odpowiada za przepływ środków pieniężnych w kole.
  Wiceprezes Zarządu Koła wyznaczony przez prezesa zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności, realizując zadania wymienione w ust.1, pkt 1-8, a ponadto:
 1. wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanego przez zarząd ,
 2. współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań statutowych koła w zakresie ustalonym przez zarząd, nadzoruje pracę komisji problemowych, sekcji koła i klubów zainteresowań wędkarskich, przygotowuje projekty umów, porozumień i korespondencji związanej z jego zakresem zadań,
 3. ponosi odpowiedzialność organizacyjną za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego kompetencji.
  Sekretarz Koła prowadzi, zgodnie z obowiązującymi w PZW przepisami, dokumentację koła, a w szczególności :
 1. ewidencję – w formie przyjętej w Związku - członków koła obejmującą: przyjęcia nowych członków, skreślenia członków, przeniesienia członków, odznaczeń członków,
 2. przechowuje akta koła i sprawuje pieczę nad nimi,
 3. przechowuje pieczęć koła, pieczętuje dokumenty oraz kontrasygnuje decyzje i pisma podpisywane przez prezesa zarządu lub wiceprezesa w sprawach organizacyjnych i innych wysyłanych w imieniu zarządu,
 4. nadzoruje rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej archiwizację,
 5. przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia i komunikaty oraz sprawuje pieczę nad tablicami ogłoszeń,
 6. prowadzi protokoły z walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz innych zebrań organizowanych przez zarząd koła,
 7. odpowiada za prowadzenie kroniki koła,
  Skarbnik Koła prowadzi dokumentację gospodarki finansowej zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w kole oraz instrukcją kontroli i obiegu dokumentów obowiązującymi w PZW oraz nadzoruje jej prawidłowość i zgodność z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym koła, a także wykonuje inne czynności z tego zakresu, w szczególności :
 1. opracowuje projekt budżetu koła, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarząd koła i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członków koła, po uprzedniej akceptacji przez zarząd okręgu,
 2. prowadzi ewidencję przychodów i wydatków koła, sporządza raporty kasowe i bankowe tych zaszłości i przekazuje załączone doń dowody księgowe do biura zarządu okręgu w terminach określonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
 3. przyjmuje należności i reguluje zobowiązania, za które opowiada koło,
 4. przyjmuje składki członkowskie i inne wpłaty, odprowadzane zgodnie z ustaleniami zarządu okręgu,
 5. pobiera ekwiwalent wnoszony przez członków koła w razie niewykonania przez nich pracy na rzecz koła na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków koła,
 6. odpowiada za pobrane z zarządu okręgu znaki wartościowe PZW,
 7. nadzoruje i koordynuje obrót znakami PZW przez osoby uprawnione,
 8. dysponuje wraz z prezesem zarządu koła lub upoważnionymi członkami zarządu rachunkiem koła na podstawie karty wzorów podpisów złożonych do banku,
 9. opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarząd okręgu i udostępnia je zarządowi koła i komisji rewizyjnej,
 10. przedstawia na posiedzeniach zarządu informacje o stanie realizacji budżetu koła i przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki,
 11. wystawia legitymacje członkowskie w porozumieniu z sekretarzem koła,
 12. prowadzi księgi inwentarzowe koła lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza koła,
 13. prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania i przechowuje książeczkę czekową,
 14. w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadzącego rachunkowość, skarbnik obejmuje całkowity nadzór nad zakresem czynności tej osoby.
 15. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skarbnik ma obowiązek natychmiast zgłosić ich fakt zarządowi i komisji rewizyjnej koła.
  Gospodarz Koła współdziała z członkami zarządu koła odpowiedzialnymi za stan majątku będącego w użytkowaniu koła oraz za gospodarkę wędkarsko-rybacką i ochronę wód, w szczególności:
 1. nadzoruje prace pracowników schroniska, przystani, stanicy i innych urządzeń wodnych,
 2. opiekuje się sprzętem i innymi składnikami majątkowymi w kole, organizuje ich konserwację i naprawę,
 3. współdziała z osobami prowadzącymi prace gospodarcze związane z zarybianiem i ochroną wód,
 4. prowadzi ewidencję członków koła wykonujących społeczną pracę na rzecz koła, liczby godzin przepracowanych przez nich w okresie rozliczeniowym, a także określa przedmiot, miejsce i termin ich wykonywania,

W zależności od zakresu działania koła i jego potrzeb, zarząd koła może ustanowić inne funkcje w kole, jak: kapitana sportowego, gospodarza schroniska, łowiska, kronikarza itp. pod warunkiem, że uchwała zarządu koła określi zakres obowiązków członków koła wykonujących te funkcje.

  Komisja rewizyjna kołajest organem kontroli wewnętrznej koła.
 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy w terminie 7 dni od dnia wyborów wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej koła określa Regulamin komisji rewizyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego.
 3. Komisja rewizyjna koła może w drodze uchwały odwołać ze swego składu lub zawiesić każdego członka zgodnie z par. 20 ust. 3 Statutu PZW.
 4. W razie zdekompletowania składu Komisji rewizyjnej koła, uzupełnienie następuje spośród członków koła.

Powyższe zadania stanowią wycią z regulaminu organizacyjnego koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Cały regulamin do zapoznania

Kontakt : policjairzemioslo@gmail.com :© Wojtek Motycki